Sturingsmatrix voor niveau "OriŽnterend" (voorbeeld)

Leerfuncties

Type sturing

Wie verant-woordelijk?

Wat doet de opleiding?

Wat doet de student?

OriŽnteren: voorbereiden van een leerproces door na te gaan wat de plaats en relevantie ervan is in het kader van de studie of het toekomstige beroep.

e

Opleiding

Stuurt via het geven van informatie en/of expliciete oriŽnteringsopdrachten, en begeleidt tijdens uitvoering

Verwerkt informatie, voert opdrachten uit en volgt aanwijzingen op

Plannen: ontwerpen van een leerproces en vaststellen van een handelingsplan op basis van de informatie die de oriŽntering oplevert.

g

Samen

Activeert de sturing van de planning bij de student via globale aanwijzingen, informatie en tips vooraf en begeleidt tijdens uitvoering

Stuurt met hulp van informatie, aanwijzingen en tips en volgt aanvullende aanwijzingen op

Proces bewaken: tijdens het werken aan de taak in de gaten houden of het leerproces volgens plan verloopt, zoals de student zich dat had voorgesteld.

g

Samen

Activeert de bewaking bij de student via vragen, globale aanwijzingen, informatie en tips

Stuurt met hulp van informatie, aanwijzingen en tips en volgt aanvullende aanwijzingen op en beantwoordt vragen

Toetsen: controleren of men de leerstof voldoende begrijpt, kan onthouden, kan toepassen, of men voldoende inzicht en overzicht heeft; controleren of de gerealiseerde leerresultaten overeenkomen met de geplande leerdoelen.

e

Opleiding

Stuurt via expliciete formatieve toetsen en bespreekt deze na

 

Stuurt via expliciete summatieve toetsen

Maakt formatieve toets(en) en bespreekt deze na

 

Neemt deel aan de summatieve toets(en)

Diagnosticeren: vaststellen van hiaten in de eigen kennis en vaardigheden en in de beheersing van de leerstof; onderzoeken van mogelijke oorzaken van moeilijkheden of successen die tijdens het leren optreden.

g

Samen

Activeert waarnodig de sturing bij de student via (globale) aanwijzingen, informatie en tips en begeleidt tijdens uitvoering

Stuurt met hulp van informatie, aanwijzingen en tips en volgt aanvullende aanwijzingen op

Bijsturen: veranderingen aanbrengen in de oorspronkelijke planning op basis van de resultaten van bewakende, toetsende en diagnostische activiteiten; beslissen tot alternatieve leeractiviteiten, leerdoelen en/of leerinhouden gedurende het leren.

e

Opleiding

Stuurt waarnodig via het geven van informatie en/of expliciete aanwijzingen en opdrachten of taken, en begeleidt tijdens uitvoering

Verwerkt informatie, voert opdrachten uit en volgt aanwijzingen op

Evalueren: beoordelen in hoeverre de leerresultaten die zijn bereikt overeenstemmen met de geplande leer- doelen en in hoeverre het leerproces is verlopen zoals dat aanvankelijk was voorgesteld.

e

Opleiding

Stuurt via het geven van informatie en/of expliciete evaluatieopdracht(en), en begeleidt tijdens uitvoering

Verwerkt informatie, voert opdracht(en) uit en volgt aanwijzingen op

Reflecteren: overdenken wat er tijdens het leren allemaal is gebeurd en nadenken over leren, leeractiviteiten, leerervaringen, en de taakverdeling bij het leren tussen student, docent en medestudenten in het algemeen,

e

Opleiding

Stuurt via het geven van informatie en/of expliciete reflectieopdrachten, en begeleidt tijdens uitvoering

Verwerkt informatie, voert opdrachten uit en volgt aanwijzingen op

 

Bovenstaande tabel is een voorbeeld van de uitvoer van het Instrument voor het vormgeven van sturing in een opleiding.

Zie http://www.iowo.nl/icto/elem/12